Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego „dobre-oczyszczacze.pl”

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Warunki umowy
§5 Realizacja zamówienia
§6 Dostawa
§7 Metody płatności
§8 Rękojmia
§9 Odstąpienie
§10 Postępowanie reklamacyjne
§11 Odpowiedzialność
§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§14 Postanowienia końcowe

Wstęp

Szanowny Kliencie, niniejszy Regulamin reguluje: sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów, w tym dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa, a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:
a) w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
b) w § do 4 do 7 – został opisany proces nabycia Towaru/Usług;
c) w § od 8 do 12 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości Towarów/Usług, jak i prawo odstąpienia od umowy;
d) w § od 13 do 14 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

§1 Podstawowe definicje

1. Sklep internetowy – www.dobre-oczyszczacze.pl
2. Sprzedawca – ETSOL Łukasz Szajek, NIP: 7772254572, telefon: +48 574115608
3. Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy, rozumie się przez to następujące dane:
a) siedzibę: ul. Jana Spychalskiego 7/8, 61-543 Poznań;
b) adres zwrotów: ul. Przesmyk 7/3, 62-095 Murowana Goślina;
c) adres mailowy: biuro@dobre-oczyszczacze.pl
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
5. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
7. Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego tj. oczyszczacze powietrza, nawilżacze powietrza, filtry do oczyszczaczy, akcesoria, rekuperatory, itp.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta.
9. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację zamówienia (między innymi za pomocą dodawania produktów do elektronicznego koszyka) oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
10. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 ze zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów, jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi/towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
2. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptuje jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce ochrony danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
4. Administratorem danych osobowych Klienta jest ETSOL Łukasz Szajek, ul. Jana Spychalskiego 7/8, 61-543 Poznań, NIP: 7772254572, biuro@dobre-oczyszczacze.pl telefon: +48 574115608
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;
c) ustalenia, kto jest administratorem danych, jego adresu, siedziby, nazwy, a w sytuacji, gdy administratorem jest osoba fizyczna – do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
e) uzyskania informacji, w powszechnie zrozumiałej formie, o treści tych danych;
f) poznania źródła, z którego pochodzą dane dotyczące danej osoby, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ich czasowego zawieszenia lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Klientowi zgodnie z punktem 6. przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa, w tym ustawy.
7. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji wymaganej prawem bądź niezbędnej dla realizacji składanego zamówienia.
8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
9. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy, realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
10. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez Konsumentów w Europie i pozostałych krajach, po uprzednim ustaleniu warunków dostawy.
11. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
12. UWAGA: Podane na stronie Sklepu internetowego ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego towaru. Dostawa towaru o wartości powyżej 500 zł jest darmowa.

§3 Warunki świadczenia usług

1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi drogą elektroniczną; warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego; umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
3. Usługa określona w pkt. 1. świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.
4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu.
5. Klient, finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia, zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.
6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
7. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą dostawcy, z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§4 Warunki umowy

1. Dla zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży, Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego, określając ilość towaru, jaką zamierza nabyć, a w razie takiej możliwości, także wskazując cechy zamawianego produktu oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem towaru, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, takie jak na przykład ilości produktów, miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną, na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą kwotę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
5. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów, pochodzących z kilku źródeł/promocji, podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji, gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.

§5 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klientów według kolejności ich wpłynięcia – każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!
2. Czas realizacji zamówienia dla danego Klienta wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Na czas realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez Klienta środka transportu.
3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w pkt. 2. terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia czy zmiany sposobu doręczenia.

§6 Dostawa

1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej (np. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa) lub w inny sposób zaakceptowany przez strony, niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
2. Przy wartości zakupionych towarów powyżej 500 zł dostawa jest GRATIS.
3. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta, bezpośrednio na adres wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzony przez Klienta jako adres do wysyłki.
4. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
5. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju, do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów, ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

§7 Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy o następującym numerze: 04 1030 0019 0109 8503 3003 6348
2. Płatność elektroniczna dokonywana jest kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.
3. Istnieje możliwość płatności ratalnej za zamawiane towary w systemie Przelewy24.
4. Możliwa jest płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) u kuriera dostarczającego towar na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

§8 Rękojmia

1. Dostarczenie towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli towar w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiadał wady fizyczne czy prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Zgłoszenie o wadach towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (ul. Przesmyk 7/3, 62-095 Murowana Goślina). Jeśli konsument ma trudności i nie wie, jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2. do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi natomiast wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
4. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, towar należy dostarczyć na adres pocztowy Sprzedawcy (ul. Przesmyk 7/3, 62-095 Murowana Goślina), jeżeli tylko właściwości produktu na to pozwalają.
5. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Klienta, jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
6. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany towaru na nowy.

§9 Odstąpienie

1. Klientowi będącemu Konsumentem, w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną, inną niż przewoźnik.
3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy, według wyboru Klienta. Załącznik nr 1. stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym dla skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może, ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.
5. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2. wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia produktu, aż do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu.
10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
12. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (ul. Przesmyk 7/3, 62-095 Murowana Goślina).
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości tej rzeczy.
14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, m.in. w sytuacji:
a) jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§10 Postępowanie reklamacyjne

1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy; adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej; przedmiot reklamacji; w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja; okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno odbyć się drogą e-mailową na adres: biuro@dobre-oczyszczacze.pl – jest to najdogodniejsza i najszybsza droga reklamacji.
3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD).
4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji

§11 Odpowiedzialność

1. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym, niezgodnie z celem działalności sklepu.
2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta treści, które mogłyby w szczególności:
a) być zamieszczone z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) być zamieszczone w złej wierze albo być za takie uznane;
c) naruszać prawa osób trzecich, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa lub ujawniać treści objęte klauzulą poufności, zwłaszcza określane jako tajne lub ściśle tajne;
d) mieć charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać wypowiedzi powszechnie uważane za obraźliwe, np. wulgaryzmy;
e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;
f) być rozsyłane lub umieszczane w ramach Sklepu Internetowego jako niezamówiona informacja handlowa (spam);
g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
3. W przypadku otrzymania powiadomienia przez uprawnioną osobę trzecią bądź organ władzy państwowej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klienta, gdy mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
a) prawo zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
b) prawo zwrócenia się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy (adres: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php);
c) prawo zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów (adres: www.federacjakonsumentow.org.pl);.
3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: www.konsument.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: Internetowe rozstrzyganie sporów
5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie, gdy obie strony sporu, tj. Sprzedawca i Klient, wyrażą na to zgodę.

§ 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał Klientowi stosowne oświadczenie.
4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary związane z towarem. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie towaru od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go Klientowi.
6. Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
8. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości kwoty zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
9. Wszelkie spory między sklepem internetowym a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

§14 Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w Sprzedawcy.
3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
4. Właściciel Sklepu, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:
• podanie danych jest zawsze dobrowolne; ale niezbędne do realizacji zamówienia;
• osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji, gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał;
• podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
• dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia, lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuacje wyjątkowe);
• osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
5. Odpowiedni stopień ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych dla niniejszego sklepu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.);
b) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
e) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.);
g) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

8. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:
a) zmiany przepisów prawa;
b) zmiany sposobów płatności i dostaw;
c) zmiana kursu walut;
d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętego Regulaminem;
e) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
10. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i ma treść zgodną z Regulaminem.
14. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2019r.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest firma ETSOL, właściciel sklepu internetowego dobre-oczyszczacze.pl. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.